Aangepaste openingstijden feestdagen.
Onze kliniek is gesloten van 25 december t/m 1 januari 2024. Gedurende deze periode zijn we niet bereikbaar voor reguliere oproepen of het inplannen van afspraken. Voor spoedgevallen blijft onze spoedlijn beschikbaar. Fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar gewenst!

Privacy verklaring Visus oogkliniek

Uw privacy en de veilige verwerking van persoonsgegevens
Binnen Visus Oogkliniek beschikken wij over uw persoonsgegevens en verschillende medische gegevens die we nodig hebben voor uw behandeltraject. Dit is noodzakelijk om goede en verantwoorde zorg te kunnen verlenen.
Uw gegevens slaan wij digitaal, op een veilige manier op. Wij maken daarbij gebruik van ons eigen beveiligde ICT server en Elektronisch Patiënten Dossier (EPD). Het verwerken van uw gegevens doen wij volgens ons privacy- en dataveiligheidsbeleid, wat aansluit bij de geldende wet- en regelgeving.

Wanneer u besluit gebruik te maken van de zorgverlening in onze kliniek, gaat u akkoord met de opslag en verwerking van uw gegevens. Wij vragen enkel de gegevens op die noodzakelijk voor ons zijn om de overeengekomen zorgverlening te kunnen verlenen.

Wij gaan als volgt met uw persoonsgegevens om:

– Uw persoonsgegevens slaan wij op en gebruiken we voor identificatie, zodat we goede en veilige zorg kunnen verlenen;

– Bij gegevensverstrekking op verzoek van derden geldt in algemene zin het volgende:

  • Vooraf is uitzonderlijke toestemming van de patiënt vereist;
  • De partij die gegevens opvraagt, geeft zo veel mogelijk aan over welke gegevens hij/zij al beschikt, waarom en welke aanvullende informatie hij/zij van de arts wilt vernemen;
  • Indien de arts de gevraagde informatie mag verlenen op basis van het medisch beroepsgeheim, dan levert de arts uitsluitend de gevraagde informatie en beperkt zich tot feitelijke gegevens en bevindingen over de gezondheid van de patiënt.

 
– Uw gegevens verwerken wij op basis van de behandelovereenkomst zoals beschreven in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO), de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP).

– Indien u dat wenst, kunt u (onderdelen van) uw persoonsgegevens en/of medisch dossier bekijken. Stuurt in u in een dergelijk geval, ons een schriftelijk verzoek hierover.

  • Visus Oogkliniek zal onverwijld doch binnen een maand na ontvangst van het verzoek de betrokkene kosteloos van informatie voorzien.
  • Indien de verzoeken buitensporig of ongegrond zijn, kan Visus wel kosten in rekening brengen of het verzoek weigeren.
  • Visus Oogkliniek zal kosten in rekening brengen voor het verstrekken van uw medisch dossier, als u nog géén behandeling bij ons heeft laten uitvoeren.

 
– Als u vindt dat de gegevens die wij van u hebben opgeslagen niet correct zijn, kunt u ons altijd schriftelijk vragen om uw gegevens aan te passen.

– U kunt ons vragen om uw persoonsgegevens te wissen. Als wij dit (vroegtijdig) moeten doen kunnen wij (mogelijk) niet langer verantwoorde zorg aan u verlenen. De WGBO vereist namelijk voor het medisch dossier een minimale bewaartermijn van 20 jaar.

– U kunt schriftelijk bij ons bezwaar maken als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken.

– U krijgt bericht van ons als er iets mis is gegaan met uw persoonsgegevens en/of sprake is van een datalek.

– Uw gegevens verwerken wij niet langer dan nodig is voor het leveren van goede zorg. Wij houden ons aan de bewaartermijnen van de WGBO. Ingeval er sprake is van een behandelovereenkomst, dan is het standaard bewaartermijn 20 jaar.

– Het bovenstaande geldt ook voor persoonsgegevens die wij via derden ontvangen en relevant zijn voor het medisch dossier.

Indien u géén behandelovereenkomst met ons aangaat, bewaren wij uw gegevens 6 maanden. Dit is het geval als u na het uitgebreid vooronderzoek besluit om géén behandeling bij ons te ondergaan. Na 6 maanden zullen uw gegevens verwijderd worden. Als u wilt dat wij uw gegevens langer dan 6 maanden bewaren, dan kunt u dit schriftelijk aan ons doorgeven via het formulier “Toestemming van- en privacy verwerkingsinformatie aan patiënten”.